Bedriftene

Hvor kan man bli utplassert?

TraineeVANN har de siste årene hatt kandidater utplassert hos bedrifter spredt ut over store deler av landet. De forskjellige bedriftene danner sine små «regioner» som man vil befinne seg i under hele perioden. De forskjellige regionene er: 

  • Stor Oslo
  • Drammen
  • Innlandet
  • Glåmdalsregionen
  • Trøndelag
  • Bergen
  • Kristiansand

med et ønske om å bli flere!

 

Region stor Oslo

Asker kommune

Asker kommune

Kommunalteknisk

Asker kommune er en vekstkommune med nesten 60 000 innbyggere med et areal på over hundre kvadratkilometer. Forvalter av VA-infrastrukturen til Asker er kommunalteknisk avdeling lokalisert på Fusdalsbråten. De forvalter over 600 kilometer med ledningsnett. Asker er en fremoverlent kommune som satser innen vann og avløp.

Bærum kommune

Bærum kommune

Kommunalteknisk

Bærum kommune har både tettbebygde urbane strøk og mer landlige områder som inn mot Lommedalen. Med sine 118 588 innbyggere er de en av de mest befolkningsrike kommunene på Østlandet. 

Avdeling vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Du kan lese mer om arbeidet i kommunedelplan vann ved å klikke her.

Niras Norge

Niras Norge

Rådgiver

NIRAS er et skandinavisk konsulentselskap med 38 kontorer i 26 land i Europa, Asia og Afrika, som har spesialisert seg på ingeniøroppgaver og profesjonelle rådgivningstjenester

Hos NIRAS vil man være en del av kompetansemiljøet på VA i Oslo. Her vil man kunne få være med på spennende prosjekter innen infrastruktur, klimahåndtering, modeller og andre relaterte VA-arbeid.

Les mer her 

 

 

ÅF Norge

ÅF Norge

Rådgiver

ÅF er en internasjonal ingeniør- og designvirksomhet som fokuserer innen sektorene energi, industri og infrastruktur. Med dyktige medarbeidere og teknologi skaper vi bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

ÅF i Norge har over 800 medarbeidere og kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Narvik og Stavanger. Avdelingen for vann og miljøteknikk sitter på Lysaker i Bærum kommune. 

Les mer her.

Region Trøndelag

Trondheim kommune

Trondheim kommune

Kommunalteknisk

Trondheim kommune har over 180 000 innbyggere.Kommunalteknikk, Avdeling vann, avløp og renovasjon, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. De har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging og prosjektering av anlegg.  Totalt er de 80 ansatte ved avdelingen.

Les mer her

Søbstad

Søbstad

Entrepenør

Søbstad er en entrepenør med røtter tilbake til 1965. De har over 160 ansatte og en stor utstyrspark på over hundre kjøretøy. De utfører arbeid innen VVA hovedsakelig for kommunene i Trondheimsregionen, offentlige og private utbyggere. Selskapet er også miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer her.  

Powel

Powel

IT-selskap

Powel ble grunnlagt i 1996 og er et IT-selskap som blant annet er kjent for utvikling av Gemini VA, et kartverktøy brukt i over 300 norske kommuner.  De har over 500 ansatte og kontorer i 8 land, men røttene er fra Norge. 

Powel er et selskap i vekst og tilbyr spennende og varierte oppgaver. 

Les mer her.

Region Drammen

Drammen kommune

Drammen kommune

Kommunalteknisk

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor over 69 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Avdeling for vann og avløpstjenester i Drammen kommune deltar i et Godt Vann Drammensregionen, hvor formålet med prosjektet er å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd. 

Les mer om arbeidet i Drammen i kommunes kommunedelplan vann her

 

Lier kommune - Tilsynet for små avløpsanlegg

Lier kommune - Tilsynet for små avløpsanlegg

Tilsyn

Lier er vertskommune for tilsynskontoret for små avløpsanlegg for et stort geografisk området. De har som oppgaver å gjennomføre tilsyn for mindre avløpsanlegg, jobbe med å kartlegge forurensning og en rekke andre oppgaver for å støtte oppom samarbeidskommunene.

Les mer her.

 

VIVA IKS

VIVA IKS

Interkommunalt selskap

Viva IKS utfører offentlige tjenester av vei, vann og avløp for eierkommunene Lier, Røyken og Hurum. De har et bredt samfunnsansvar for å levere trygt drikkevann, rensing og sikring av miljøet gjennom utslipp til sjø og vassdrag, samt sikre god fremkommelighet på kommunale veier.

Les mer her

 

 

 

Glitrevannverket

Glitrevannverket

Vannverk

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.

Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i de fire eierkommunene, i Frogn og deler av  Sande kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

 Les mer her

Region Kristiansand

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune

Kommunalteknisk

Den første offentlige vannledning i Kristiansand ble anlagt i 1840. Det var en 3” treledning som ble anlagt fra Stampane ned Festningsgaten til en vannpost på torvet. Kristiansand kommune har en lang tradisjon innen VMT. Kommunen er også i en sammenslåing, noe som  vil gjøre Kristiansand til en av landets største kommuner. 

Sogndalen kommune

Sogndalen kommune

Kommunalteknisk

Sogndalen er en liten kommune  med omtrent syv tusen innbyggere. Kommunen lokalisert rett nord for Kristiansand, som den snart er en del av. Teknisk etat hos Sogndalen har ansvaret for VA-infrastrukturen og arbeider med planer for å forvalte anlegget.

Du kan lese mer om arbeidet i Sogndalen kommune her

Region Glåmdalen

Årnes vannverk

Årnes vannverk

Vannverk

Årnes Vannverk SA er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et samvirkeforetak

Les mer her

GIVAS IKS

GIVAS IKS

Interkommunalt selskap

GIVAS ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med. GIVAS kan altså se tilbake på ti år i bransjen, og på nåværende tidspunkt har vi nesten 50 ansatte, 13 renseanlegg og 10 vannverk. GIVAS er eid av kommunene. Selskapet har sin egen driftsorganisasjon med et uavhengig styre valgt av et representantskap. Representantskapet består av medlemmer fra kommunestyrene i eierkommunene.

Les mer om GIVAS her

Region Innlandet

HIAS

HIAS

Interkommunalt selskap

HIAS IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. 

Les mer her

Maskinanlegg

Maskinanlegg

Entrepenør

Maskinanlegg AS skriver seg tilbake til 17. september 1948, da foretaket «Mentz Jørstad Gravemaskin A/L» ble stiftet. Det ferske entreprenørfirmaet disponerte én gravemaskin og hadde bare én ansatt – som skulle dekke stillingene maskinfører, reparatør og grunnarbeider. Siden den gang har mye forandret seg, og Maskinanlegg AS er i dag en av de største maskinentreprenørene i det indre østlandsområdet. 

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune

Kommunalteknisk

Ringsaker kommune er en av innlandets største arbeidsgivere med ca. 2 500 ansatte. De er den mest befolkningsrike kommunen i Hedmark. Vann- og avløpsinfrastrukturen er bygd både for å forvalte innbyggere, men kommunen har også et stort antall fritidshytter som også blir forsynt. Virksomheten for vann og avløp har et tett samarbeid med sine naboer og deriblant HIAS.

Les mer i kommunens kommunedelplan vann her

Norsk Vann

Norsk Vann

Organisasjon

Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. 

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 % av Norges innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene og brukerbetaling for kurs og andre bestilte tjenester. Leverandører, rådgivere m.m. kan være tilknyttede medlemmer. 

 Les mer her

Region Bergen

Bergen kommune

Bergen kommune

Kommunalteknisk

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. De leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96% av byens befolkning det er over 260 000 innbyggere!

Les mer her

Bergen Vann

Bergen Vann

Operatørselskap

Bergen Vann ble etablert som selvstendig enhet ved at driften ble skilt ut fra VA-etaten i Bergen kommune den 1.7.2004. Virksomheten eies av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak. I dag er Bergen Vann KF er et av Norges største operatørselskap på VA-sektoren og selskapet har ansvar for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen og Os. I tillegg utføres tjenester knyttet til drift og vedlikehold for andre oppdragsgivere.

Les mer her

Fyllingen maskin

Fyllingen maskin

Entrepenør

Fyllingen Maskin har lang erfaring som maskinentreprenør som løper tilbake til 1950-tallet og er i dag en av de største og mest erfarne innen våre fagområder, i Bergensregionen.

Fyllingen Maskin er en entreprenørbedrift som ble stiftet i 1957 av Karl Fyllingen. Gjennom 60 år har vi bygget seg opp til å bli blant de aller fremste på Vestlandet. Fyllingen Maskin AS utfører nyanlegg og utskifting av vann, avløp og NoDig.

 Les mer her

Vangsvegen 143, 2321 Hamar

62 55 30 30 (sentralbord)

Ragnhild Ekerholt

Twitter

Facebook