Bedriftene

Hvor kan man bli utplassert?

TraineeVANN har de siste årene hatt kandidater utplassert hos bedrifter spredt ut over store deler av landet. De forskjellige bedriftene danner sine små «regioner» som man vil befinne seg i under hele perioden. De forskjellige regionene er: 

  • Stor-Oslo
  • Trøndelag
  • Østfold
  • Sør-Norge (Telemark/Vestfold/Agder)
  • Innlandet
  • Nord-Norge
  • Vestlandet (Stavanger/Bergen)

…med et ønske om å bli flere!

 

Region stor Oslo

Asker kommune

Asker kommune

Kommunalteknisk

Asker kommune er en vekstkommune med nesten 60 000 innbyggere med et areal på over hundre kvadratkilometer. Forvalter av VA-infrastrukturen til Asker er kommunalteknisk avdeling lokalisert på Fusdalsbråten. De forvalter over 600 kilometer med ledningsnett. Les mer om Asker som er en fremoverlent kommune som satser innen vann og avløp.

Bærum kommune

Bærum kommune

Kommunalteknisk

Bærum kommune har både tettbebygde urbane strøk og mer landlige områder som inn mot Lommedalen. Med sine 118 588 innbyggere er de en av de mest befolkningsrike kommunene på Østlandet.

Avdeling vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Du kan lese mer om arbeidet i kommunen her.

Niras Norge

Niras Norge

Rådgiver

NIRAS er et skandinavisk konsulentselskap med 38 kontorer i 26 land i Europa, Asia og Afrika, som har spesialisert seg på ingeniøroppgaver og profesjonelle rådgivningstjenester

Hos NIRAS vil man være en del av kompetansemiljøet på VA i Oslo. Her vil man kunne få være med på spennende prosjekter innen infrastruktur, klimahåndtering, modeller og andre relaterte VA-arbeid.

Les mer her 

 

AFRY- tidligere ÅF og Pöyry

AFRY- tidligere ÅF og Pöyry

Rådgiver

AFRY er en internasjonal ingeniør- og designvirksomhet som fokuserer innen sektorene energi, industri og infrastruktur. Med dyktige medarbeidere og teknologi skaper vi bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

AFRY i Norge har over 800 medarbeidere og kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Narvik og Stavanger. Avdelingen for vann og miljøteknikk sitter på Lysaker i Bærum kommune. 

Les mer her.

Drammen kommune

Drammen kommune

Kommunalteknisk

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor over 69 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Avdeling for vann og avløpstjenester i Drammen kommune deltar i et Godt Vann Drammensregionen, hvor formålet med prosjektet er å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd. 

Les mer om arbeidet i Drammen kommune her. 

 

 

 

 

Indre Østfold kommune

Indre Østfold er en ny storkommune i Viken fylke, helt på grensa til Sverige. Kommunen er satt sammen av 5 tidligere små og store kommuner, og ble etablert høsten 2020. Kommunen har jobbet intenst med å samkjøre ulike kulturer og infrastruktur, og har fått etablert et spennende fagmiljø.Som sammenslått kommune er det mange spennende utfordringer å ta tak i på alle tekniske områder, og spesielt vann og avløp. 

 

Årnes vannverk

Årnes vannverk

Vannverk

Årnes Vannverk SA er blant de eldste vannverkene i landet. Bedriften ble stiftet i 1909, og er organisert som et samvirkeforetak. Vannverket leverer vann til 2/3 av Nes kommune og bruker Dragsjøen som drikkevannskilde. Vannverket er fremoverlent og har spennende prosjekter med videre utvikling av renseprosessen.

Les mer her

Glitrevannverket

Glitrevannverket

Vannverk

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker. Hovedformålet til Glitrevannverket er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.

Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i de fire eierkommunene, i Frogn og deler av  Sande kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

 Les mer her

GIVAS IKS

GIVAS IKS

Interkommunalt selskap

GIVAS ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med. GIVAS kan altså se tilbake på ti år i bransjen, og på nåværende tidspunkt har vi nesten 50 ansatte, 13 renseanlegg og 10 vannverk. GIVAS er eid av kommunene. Selskapet har sin egen driftsorganisasjon med et uavhengig styre valgt av et representantskap. Representantskapet består av medlemmer fra kommunestyrene i eierkommunene.

Les mer om GIVAS her

Region Trøndelag

Trondheim kommune

Trondheim kommune

Kommunalteknisk

Trondheim kommune har over 180 000 innbyggere.Kommunalteknikk, Avdeling vann, avløp og renovasjon, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. De har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging og prosjektering av anlegg.  Totalt er de 80 ansatte ved avdelingen.

Les mer her

Melhus kommune

Melhus kommune

Kommunalteknisk

Melhus kommune drifter og vedlikeholder VA-infrastruktur til 3200 boliger og 230 næringsdrivende.

Her kan du lese om Teknisk drift i Melhus sine VA-prosjekter.

Region Østfold

MOVAR IKS

MOVAR IKS

Interkommunalt selskap

MOVAR leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir.

Dette dreier seg om produksjon av ca. 7 millioner kubikkmeter godt drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 105 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. Dette er viktige tjenester som de fleste innbyggerne nok tar for gitt, så lenge ting fungerer som det skal.

MOVAR er eid av Moss, Rygge, Vestby, Råde og Våler.

Moss kommune

Moss kommune

Kommunalteknisk

Moss er en spennende kommune i Østfold der mulighetene for vanntekniske utfordringer er mange. Kommunen er voksende   i innbyggertall og er under stadig fornyelse på teknisk infrastruktur. Innovative løsninger og muligheter er i fokus. 

Driftsassistansen i Østfold

Driftsassistansen i Østfold

Interkommunalt

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. DaØ fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 1997. Ordningen ble videreført på fast basis fra Januar 2000 og senere utviklet i tråd med eierkommunenes behov for teknisk VA-kompetanse.

Våler i Østfold

Våler i Østfold

Kommunalteknisk

Våler kommmune er en mindre kommune i tidligere Østfold, med mye landbruk og noe tettbebyggelse. Kommunen har stor fokus på funksjoneller løsninger for sine innbyggere. Kommunen har flere vannverk og mindre renseanlegg og en stab som er løsningsorientert og tilgjengelig. Kommunen har et tett samarbeid med Movar, hvor deler av kommunen er tilknyttet, og er flinke til å benytte Driftsassistansen i Viken som rådgiver ved driftsutfordringer. 

Region Sør-Norge (Telemark/Vestfold/Agder)

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune

Kommunalteknisk

Den første offentlige vannledning i Kristiansand ble anlagt i 1840. Det var en 3” treledning som ble anlagt fra Stampane ned Festningsgaten til en vannpost på torvet. Kristiansand kommune har en lang tradisjon innen VMT. Kommunen er også i en sammenslåing, noe som  vil gjøre Kristiansand til en av landets største kommuner. 

Kjeldaas AS

Kjeldaas AS

Entreprenør

Kjeldaas er en erfaren entreprenør som hver dag jobber for å levere robuste og solide løsninger innen vei, vann og avløp på hele Østlandet. Våre virksomhetsområder er anleggsdrift og rørfornyelse.

Les mer her.

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Kommunalteknisk

En spennende kommune i Grenlandsområdet, med typiske byutfordringer innen infrastruktur og overvann. 

Skien kommune

Skien kommune

Kommunalteknisk

En spennende kommune i Grenlandsområdet, med typiske byutfordringer innen infrastruktur og overvann. 

Region Innlandet

HIAS

HIAS

Interkommunalt selskap

HIAS IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. 

Les mer her

Norsk Vann

Norsk Vann

Organisasjon

Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. 

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 % av Norges innbyggere. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom kontingenter fra medlemmene og brukerbetaling for kurs og andre bestilte tjenester. Leverandører, rådgivere m.m. kan være tilknyttede medlemmer. 

 Les mer her

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune

Kommunalteknisk

Ringsaker kommune er en av innlandets største arbeidsgivere med ca. 2 500 ansatte. De er den mest befolkningsrike kommunen i Hedmark. Vann- og avløpsinfrastrukturen er bygd både for å forvalte innbyggere, men kommunen har også et stort antall fritidshytter som også blir forsynt. Virksomheten for vann og avløp har et tett samarbeid med sine naboer og deriblant HIAS.

Les mer i kommunens kommunedelplan vann her

Region Nord-Norge

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark. Kommunen er geografisk beliggende i det sørøstre hjørnet av fylket, og grenser til Finland og Russland. Kommunalteknisk har mange spennende naturressurser og utfordringer med årstidsvariasjoner og arktisk klima.

Sundquist AS

Sundquist AS

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Vår grunnholdning er "Anleggsarbeid med omtanke", noe som innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Region Vestlandet (Stavanger/Bergen)

Bergen kommune

Bergen kommune

Kommunalteknisk

Vann- og avløpsetaten er Bergens største næringsmiddel- og miljøbedrift. De leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den kommunale vannforsyningen i Bergen dekker 96% av byens befolkning det er over 260 000 innbyggere!

Bergen Vann og Bergen kommune har blitt en etat!

Stavanger kommune

Stavanger kommune

Kommunalteknisk

Vann og avløp i Stavanger kommune har hovedansvaret for kommunens vann- og avløpsanlegg. De har rundt 50 medarbeidere som bygger ut, forvalter, drifter og vedlikeholder anleggene.

Etaten er inndelt i Forvaltnings-, Myndighets- og Produksjonsavdelingen.

IVAR IKS

IVAR IKS

Interkommunalt selskap

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. De leverer drikkevann, og tar imot og behandler avløpet for alle eierkommunene.

Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Hjelmeland, med et samlet innbyggertall på ca. 330.000.

Sandnes kommune

Sandnes kommune

Kommunalteknisk

Sandnes kommune er en stor kommune i norsk målestokk, med ca. 76000 innbyggere. Kommunen har hovedansvar for drift og vedlikehold av VA-infrastruktur. I tillegg til å være medeier av IVAR IKS har kommunen egne vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg.

Se Sandnes kommune sin hovedplan vann her.

ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedriften i nye Øygarden kommune. De sørger for å levere drikkevann av svært god kvalitet og tar hånd om, og renser, avløpsvannet. De tømmer septikanlegg og tar hånd om avfallet i kommunen.